Reģistrēties Mans Tele2

Tele2 vai Zelta Zivtiņas lietotājs var reģistrēties Mans Tele2, ievadot savu Tele2 tīklā esošo pieslēguma numuru un nospiežot “Reģistrēties”. Uz pieslēguma numuru tiks nosūtīta īsziņa ar Mans Tele2 reģistrēšanās kodu.   Lai pabeigtu reģistrēšanās procesu, nepieciešams ievadīt saņemto 4-zīmju reģistrēšanās kodu, vēlamo pašapkalpošanās portāla paroli un jānospiež poga “Reģistrēties”.
Pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi
Šo Lietošanas noteikumu mērķis ir informēt Lietotāju par pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumiem un noteikt Lietotāja un SIA “Tele2”, Reģ.Nr.40003272854, turpmāk – Tele2 vai Zelta Zivtiņa, saistības attiecībā uz pašapkalpošanās portāla lietošanu.
Veicot Reģistrēšanos pašapkalpošanās portālā, Lietotāja pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem.
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Lietotājs – Tele2 vai Zelta Zivtiņas lietotājs, kurš atbilstoši šiem Noteikumiem lieto pašapkalpošanās portālu.
1.2. Piekļuves parametri - Lietotāja izvēlēta un/vai Tele2 piešķirta unikāla piekļuves parametru kombinācija.
1.3. Reģistrēšanās kods – viens no Piekļuves parametriem, ko lieto pirmo reizi pieslēdzoties pašapkalpošanās portālam. Reģistrēšanās kodu piešķir Tele2.
1.4. Lietotāja parole - Lietotāja izvēlēta burtu un ciparu kombinācija, ko lieto, pieslēdzoties pašapkalpošanās portālam.
1.5. Pašapkalpošanās portāls – Tele2 pašapkalpošanās portāli  mana.zeltazivtina.lv  vai  mans.tele2.lv.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Lietotāja izvēlētā Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs apņemas neizpaust trešajām personām un novērš trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.
2.2. Lietotājiem pieejamais pašapkalpošanās portāla informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā pieslēguma līmeni, pieslēguma veidu un pieslēgumu numuru skaitu.
2.3. Ar pašapkalpošanās portālu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī, izņemot gadījumus:
2.3.1. kad to liedz no Tele2 neatkarīgi apstākļi;
2.3.2. kad tiek veikti sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar sistēmas uzlabošanu.
2.4. Tele2 ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt ar pašapkalpošanās portālu saistīto pakalpojumu apjomu un to sniegšanas kārtību un mainīt to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Lietošanas noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot vietnē www.tele2.lv.
2.5. Tele2 var ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Mans Tele2, ja Lietotājs pārkāpj lietošanas noteikumus, vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.
2.6. Fizisko personu datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvajam prasībām, nodrošinot pienācīgu personas datu aizsardzību. Personas datu apstrādes kārtība un noteikumi ir aprakstīti Tele2 Privātuma politikā, kas pieejama www.tele2.lv. Datu pārzinis ir SIA”Tele2”, reģistrācijas Nr. LV40003272854; juridiskā adrese Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija.
2.7. Atbilstoši attiecīgajos tiesību aktos noteiktajam nav izmantojamas distances līguma atteikuma tiesības attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, ja ir sākta to faktiskā izmantošana.
3. Piekļuves parametri un Lietotāja identifikācija
3.1. Lai uzsāktu izmantot pašapkalpošanās portāla iespējas, nepieciešams saņemt Reģistrēšanās kodu. Lietotājs to var saņemt:
3.1.1. Fiziskā persona - Tele2 lietotājs ievada savu pieslēguma numuru  mans.tele2.lv  vai www.tele2.lv  sadaļā Mans Tele2 / Reģistrēties. Lietotājs saņems atbildes SMS no Tele2 uz norādīto pieslēguma numuru ar pašapkalpošanās portāla Reģistrēšanās kodu.   Lai sāktu izmantot Mans Tele2, Lietotājam ir jāievada saņemtais Reģistrēšanās kods un Lietotāja izvēlētā pašapkalpošanās parole.
3.1.2.Zelta Zivtiņas pēcapmaksas lietotājs ievada savu pieslēguma numuru  mans.tele2.lv sadaļā Reģistrēties, bet Zelta Zivtiņas priekšapmaksas lietotājs ievada savu priekšapmaksas kartes numuru  mana.zeltazivtina.lv  vai  www.zeltazivtina.lv  sadaļā Mana ZZ / Reģistrēties. Lietotājs saņems atbildes SMS no Tele2 uz norādīto numuru ar pašapkalpošanās portāla Sākuma paroli. Pēc pirmās pieslēgšanās Lietotājam ir iespēja nomainīt Sākuma paroli pret Lietotāja paroli, kuru turpmāk izmantot, pieslēdzoties Mana ZZ.
3.1.3. Juridiskā persona   (tostarp arī pārstāvis) - Tele2 lietotājs ievada savu pieslēguma numuru manstele2.lv vai www.tele2.lv  sadaļā Mans Tele2 / Reģistrēties. Lietotājs saņems atbildes SMS no Tele2 uz norādīto pieslēguma numuru ar pašapkalpošanās portāla Reģistrēšanās kodu. Lai sāktu izmantot Mans Tele2, Lietotājam ir jāievada saņemtais Reģistrēšanās kods un Lietotāja izvēlētā pašapkalpošanās parole.
4. Lietotāja saistības un atbildība
4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērst trešo personu iespēju to uzzināt, ka arī pēc Tele2 pieprasījuma mainīt piekļuves parametrus;
4.1.2. ja konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties rakstveidā vai pa tālruni informē Tele2;
4.1.3. nodrošināt sava ierīces atbilstību pašapkalpošanās portāla saņemšanas minimālajām prasībām. Pārlūkprogrammai, kura tiek izmantota darbam ar pašapkalpošanās portālu, jāatbalsta sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu;
4.1.4. sniegt savlaicīgu un precīzu šo noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi;
4.1.5. neizmantot trešo personu pieslēguma parametrus, izņemot gadījumus, kad šīs personas ir pilnvarojušas Lietotāju izmantot šos datus.
4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus.
4.3. Tele2 ir tiesības:
4.3.1. uzkrāt, ierakstīt un apstrādāt pašapkalpošanās portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, kā arī citu informāciju, kas pašapkalpošanās portāla ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Tele2, kā arī reģistrēt veiktās darbības izmantojot pašapkalpošanās portālu, un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus izpildīto rīkojumu pamatošanai un pierādīšanai
4.3.2. pašapkalpošanās portāla darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas gadījumos, kad Lietotājs pašapkalpošanās portālam piekļūst, aktivizējot pašapkalpošanās saiti Tele2 sadarbības partneru interneta vietnēs.
4.4. Lietotājs apliecina, ka jebkurš Lietotāja apstiprināts vai iesniegts rīkojums, kas iesniegts pašapkalpošanās portālā, izmantojot Lietotājam izsniegtos piekļuves parametrus, ir patiess un saistošs Lietotājam, un ir uzskatāms par līdzvērtīgu papīra formā noformētam un parakstītam Lietotāja rīkojumam vai iesniegumam, kas tiek iesniegts Tele2. Turklāt Lietotāja elektroniski sagatavotajiem dokumentiem, kas tiek iesniegti izmantojot pašapkalpošanās portālu, ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.
5. Tele2 saistības, tiesības un atbildība
5.1. Tele2 apņemas:
5.1.1. nodrošināt pašapkalpošanās portāla pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar noteikumiem;
5.1.2. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju atbilstoši Tele2 “Privātuma Politikai”.
5.2. Tele2 nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem pašapkalpošanās centra darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība pašapkalpošanās portāla lietošanas nosacījumiem.
5.3. Tele2 neatbild par sekām, kādas rodas, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas pašapkalpošanās portālu un nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies
5.4. Tele2 ir tiesības pakalpojuma www.tele2.lv vai mans.tele2.lv un   mana.zeltazivtina.lv  vai  www.zeltazivtina.lv darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas, gadījumos, kad Lietotājs šīm vietnēm piekļūst, aktivizējot www.tele2.lv vai mans.tele2.lv un   mana.zeltazivtina.lv  vai  www.zeltazivtina.lv saiti Tele2 sadarbības partneru interneta vietnēs.
6. Autorizācijas veidi
6.1. Pēc reģistrācijas pašapkalpošanās portālā Lietotājam ir pieejami šādi autorizācijas veidi:
6.1.1. Ar paroli - lai pieslēgtos klients mans.tele2.lv ievada savu pieslēguma numuru un reģistrēšanās brīdī izvēlēto paroli.
6.1.2. Ar internetbankas starpniecību - izvēloties šo autorizācijas veidu, Lietotājs tiek autorizēts mans.tele2.lv pēc tam, kad veikta pieslēgšanās Lietotāja internetbankai.
6.1.3. Ar sociālo tīklu Facebook.com, Draugiem.lv vai Google.com kontiem - lai aktivizētu šo iespēju, klientam sākotnēji nepieciešams autorizēties mans.tele2.lv ar paroli un tad piesaistīt vēlamā sociālā tīkla kontu sadaļā “Mani dati”.
6.2. Ja Lietotājs atver mans.tele2.lv no savas mobilās ierīces un ar savu pieslēguma numuru ir izveidojis datu savienojumu 4G tīkla režīmā, lai apskatītu informāciju un/vai veiktu tarifu plāna maiņu, papildus autorizācija nav nepieciešama. Atsevišķas pašapkalpošanās portāla sadaļas un funkcijas bez autorizācijas nav pieejamas. Par autorizācijas nepieciešamību atsevišķām mans.tele2.lv funkcionalitātēm  tiek parādīts informatīvs paziņojums.
7. Pašapkalpošanās portāla pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana
7.1. Tele2 pārtrauc pašapkalpošanās portāla piedāvāto pakalpojumu sniegšanu Lietotājam tad, kad Lietotājs pārtrauc sadarbību ar Tele2 un Tele2 ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, kā arī gadījumos, ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumos
8. Norēķinu kārtība
8.1. Pašapkalpošanās portāla lietošana ir bez maksas.
8.2. Par Tele2 sniegtajiem maksas pakalpojumiem pašapkalpošanās portālā Lietotājs maksā atbilstoši konkrētajā brīdī noteiktajai un vietnē (www.tele2.lv  /  www.zeltazivtina.lv) norādītajai maksai. Maksu par lietotajiem pakalpojumiem Tele2 iekļaus attiecīgā Tele2 vai Zelta Zivtiņas pēcapmaksas pieslēguma rēķinā vai atskaitīs no naudas atlikuma Zelta Zivtiņas priekšapmaksas kartes kontā.
9. Citi noteikumi
9.1.  Lietotāja rīkojumi, kas apstiprināti, izmantojot pašapkalpošanās portāla pakalpojumus, ir līdzvērtīgi papīra formā noformētiem dokumentiem. Atsevišķu pakalpojumu izmantošanai var tikt saglabāta prasība dokumentu noformēšanai papīra formā.
9.2. Lietotājs piekrīt, ka visi paziņojumi, iesniegumi vai informācija, kas tiks atspoguļota vai tiks nodota, izmantojot Tele2 pašapkalpošanās portālu, tiks uzskatīta par Lietotājam saistošu informāciju un ka šāda informācija tiks pielīdzināta Tele2 papīra formā noformēta dokumenta veidā sniegtai informācijai, izziņai vai apliecinājumam. Tele2 pašapkalpošanās portālā sagatavotie dokumenti tiek sagatavoti un glabāti Tele2 elektroniskā veidā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Tele2 pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi stājas spēkā ar pašapkalpošanās portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir Tele2 vai Zelta Zivtiņas lietotājs. Lietotājam, pirms uzsākt Pašapkalpošanās portāla lietošana, ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un Tele2 “Privātuma politiku”.  
9.5. Tele2 neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto pašapkalpošanās portālu, izmantojot Lietotājam piešķirtos Piekļuves parametrus vai arī kas rodas pašapkalpošanās portāla uzlabošanas vai profilakses laikā.